. . . وقتی آنها این اعتماد را به دست آوردند، می توانند به مرحله دوم بروند یعنی تضاد و تعارض که نشانه یک تیم عالی است. در تیم ها همیشه بحث و جدل هست اما چون اعتماد وجود دارد می دانند که باعث پیشرفت می شود، پس نگران نباشید چون . . .
     نظرات