آیا هرگز به این موضوع توجه کرده اید که هر چه تندتر بدوید، مسیر و جهت، اهمیت بیشتری می یابد؟ پس مهم است که چشم انداز و ماموریت خود را با دقت تنظیم کنید. مبانی تدوین چشم انداز و چگونگی بیانیه ماموریت را با 4 گام شرکت دی لاوال که سابقه ای بیش از یک قرن در تولید مواد غذائی دارد ببینید.
     نظرات