سازمان یک سیستم است که اداره آن جز آشنایی با تفکر سیستمی راهی نخواهد داشت. یک سیستم با عملکرد آن شناخته می شود. فرایند عملکرد، جعبه سیاهی است که در سازمان، ورودی را به خروجی تبدیل می کند.     نظرات