سوار یه پرواز سه ساعته بودم با امریکن ایر لاین. یکی ازمهمانداران، مثبت، با انگیزه و مشتاق و دیگری منفی، تلخ و عصبی. همان نوع هواپیما، همان حقوق، همان جا. پس تفاوت چیست؟ ما مشغول یک تحقیقیم و از مردم می پرسیم عملکردشان را بر اساس 6 سوال ارزیابی کنند

در جهان تنها 13 درصد افراد با تمام وجود کار می کنند. مارشال گلد اسمیت، مشاور برجسته مدیریت، در این گفتگو با هدف ارتقای تعهد کارکنان به طرح شش سوال اساسی می پردازد.
     نظرات