شما میانگین پنج نفری هستید که با آنها در تماسید. ویژگی رهبران هم چنان موضوع بررسی های جهانی است. در این فیلم 9 ویژگی رهبران برتر مورد بررسی قرار می گیرد.     نظرات