مهمترین چیزبرای ارزیابی این است که بتوانید تعریف کنید با کدام می توانید به یک تصمیم هوشمندانه برسید و کدام فراتر از ظرفیت شماست. نیازی نیست که شما درباره هزاران هزار کمپانی درست بگویید. شما فقط باید درباره دوتایش درست بگویید. من در پنجم جولای ۱۹۹۱ با بیل گیتس بودم. در سیاتل. و بیل به من گفت که تو باید یک کامپیوتر بخری. من گفتم: چرا؟ گفت: خوب تو می توانی مالیات درآمد خود را روی آن محاسبه کنی. من گفتم: اگر من برای چیزهایی خرج بکنم که نمی خواهم که دیگر درآمدی نخواهم داشت! گفت: خوب، تو می‌توانی تمام کاغذها و اسناد سهام خود را پیگیری و نظارت کنی. من گفتم: من فقط یک سهام دارم! گفت: این قرار است همه چیز را عوض کند. من گفتم: آیا اینکه مردم آدامس بخورند یا نخورند را عوض می‌کند؟ و او گفت: احتمالا خیر! من گفتم: آیا نوع آدامسی را که می خورند تغییر خواهد داد؟! و بعد من گفتم: من آدامسم را می‌جوم و تو هم کامپیوتر هایت را بساز!     نظرات