موضوع رهبری در جهان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد تا آنجا که می توان دوران امروز را مرحله گذار از مدیریت به رهبری دانست. مهمترین ویژگی های رهبران را در اینجا خواهید دید     نظرات