استخدام، اولین گام در جذب کارکنان شایسته است. بنابر این به کارگیری مشاورینی که بتوانند بخوبی از عهده استخدام بهترین ها بر آیند اهمیت زیادی دارد. در این فیلم ده ویژگی مشاورین برجسته در استخدام معرفی می شود     نظرات