این انیمیشن تلاش می کند تا با ورود به بخش آمیگدال مغز که مرکز بروز احساسات آدمی است، چهار بخش اصلی هوش هیجانی را معرفی کرده و کارکرد هر یک را بیان می کند. سپس نشان می دهد که اهمیت آنها در مدیریت چیست 
     نظرات