روز به روز بر اهمیت رهبری در اداره سازمان ها افزوده و از جایگاه مدیریت کاسته می شود. خلا بزرگ جهان فردا، کمبود رهبران است و نه مدیران. برخی از تفاوت های این دو را ببینید.

     نظرات