جان کاتر نفر اول تحول سازمانی در جهان، امروز در باره نحوه برخورد با مخالفین تحول در سازمان ها سخن می گوید. با نق زنان و آنانی که همواره می گویند نمی شود و نمی توانیم چگونه رفتار کنیم؟
     نظرات