تقریبا تمام شرکت ها، در سفر به پیشرفت مداوم، اولین گام های خود را به روش 5S برداشته اند. این عنوان به نام تشکیلات محل کار هم خوانده می شود. این روش، از 5 کلمه ژاپنی گرفته شده که همه با  S شروع می شوند     نظرات