برندهای بسیاری هستند که روزی یکه تاز بازارهای جهانی بودند، اما امروز تنها خاطره ای از خود به یادگار گذاشته اند. توجه به نکات ریز و درشتی که باعث نابودی این برندها شد همیشه می تواند راهگشا باشد     نظرات