. . . بیشتر ماها از حضورمان در لحظه غافلیم و خودمان هم نمی دانیم . . .

این ویدئو نشان می دهد که چگونه به مدت یک ماه هر روز با 5 گام و هر بار5 دقیقه می توانید تمرکز خود را افزایش داده و در حال، حضور داشته باشید.
     نظرات