برای استراتژی تعابیر بسیاری مطرح است، بیش از 360 تعریف گفته می شود. سان تزو ژنرال نامدار چینی چند هزار سال پیش برای اولین بار کلمه استراتژی را بکار برد. هر استراتژی باید بتواند به 4 پرسش اساسی پاسخ دهد     نظرات