آیا مرزهای صنعت ساکن است یا در حال تحول؟ اگر متحول است، تا کجا؟ پورتر صراحتا معتقد است که مرزهای صنایع گوناگون، البته که در حال تغییر است؛ اما نه آنگونه که گفته می شود.
     نظرات