من چارچوب آن پنج نیروی کلی را معرفی کردم. اینکه شما در هر صنعتی باید به قدرت مشتری، قدرت عرضه کننده، موانع ورود به صنعت، تهدید محصولات جایگزین و به ماهیت خودِ رقابت توجه کنید. ( متن فیلم)

مایکل پورتر در ادامه بخش اول، در این قسمت، سیر تحول اندیشه استراتژیک خود را که در نهایت به خلق مدل الماس یا پنج نیروی پورتر منجر شد بیان می کند.
     نظرات