. . .  استراتژی صرفا پیاده کردن بهترین راهکارها یا خرید دستگاه های جدید نیست، همه اینها ضروری اند اما استراتژی نیستند. استراتژی انجام بهتر کارهای تکراری نیست، استراتژی یعنی . . . ( متن فیلم)

نابغه بزرگ استراتژی جهان، مایکل پورتر به جای اینکه توضیح دهد استراتژی چیست، در این فیلم شرح می دهد که استراتژی چه نیست؟
     نظرات