به آفریقای جنوبی برویم، آندری فیکسچر در مزرعه متوجه شد میمون ها، پرتقال ها را می دزدند اما فقط از یک درخت خاص. میوه های درخت، سبز و نارس بودند. او یکی را قاچ کرد، آبدار و شیرین بود. این مشاهده ساده و سیستماتیک، او را به اتاق رئیس کشاند. اما آیا رئیس به ایده او گوش خواهد کرد؟ آنها از این قضیه یک سود باور نکردنی بردند، چون میوه های این درخت، یک ماه زودتر از بقیه درختان می رسید. نکته کلیدی اینجاست. در رقابت،کلید کسب ایده های جدید     نظرات