نوآوران، نه تنها متفاوت فکر می کنند، بلکه متفاوت عمل می کنند. آنها ایده های جدید را با سوالات می یابند. دیوید لینمن در برزیل، یک شرکت هوایی به نام zoo تاسیس کرد. اولین چالش، رفت و آمد به فرودگاه بود با یک ساعت فاصله از سائوپائولو،کرایه تاکسی بیش از قیمت بلیط در می آمد. او با خودش فکر کرد: چرا یک سیستم کامل اتوبوسرانی نداشته باشیم؟ مدیران او معترض شدند، اما او . . . امروز zoo بهترین خط هوائی آنجاست     نظرات