. . . . خانم سر شام، غرو لند کرد که این خمیرهای بازی خشک می شوند. برادر شوهرش گفت: خب این بتونه ها را امتحان کنید، برای مصارف صنعتی می سازیم. چرا فردا یک قوطی از آن را برای دانش آموزانت نمی بری تا مجسمه بسازند؟ او هم بتونه ها را برد. بچه ها عاشقش شدند، و الان پس از گذشت 50 سال 2 میلیارد قوطی خمیر بازی فروخته اند. اما کل آن ایده، از مکالمه ای سر میز شام، بین دو نفر از دو صنعت و دو شغل متفاوت به وجود آمد . . . شبکه سازی به مفهوم ارتباط سازی میان افراد مختلف از صنوف، سنین و حتی کشورهای گوناگون است که می تواند تاثیر شگرفی در خلاقیت داشته باشد. در این فیلم، مرکز رهبری MIT با بیان شیوای هال گریگرسن، این مفهوم را می شکافد.     نظرات