. . . جف بزوس، موسس آمازون، داستانی مشابه اما با شرایطی متفاوت دارد. پدر بزرگ و مادربزرگش زمینه تحول او را فراهم کردند. جف معمولا تابستان می رفت پیش آنها در مزرعه. پدربزرگش، وقتی چیزها خراب می شد، به تعمیرکار زنگ نمی زد! اگر تراکتور خراب می شد، جف بزوس و پدربزرگش روش های مختلف را آنقدر امتحان می کردند تا تراکتور تعمیر شود . . .

خلاقیت، گمشده بزرگ مدیریت امروز است. نظام آموزشی جهان، یکسره خلاقیت برافکن است. هال گریگرسن به خوبی موضوع را می شکافد و فرصت می دهد تا از زاویه ای متفاوت، نوآوری را ببینیم.
     نظرات