ابر رهبران کارهایی انجام میدهند که در زمان خودشون همه می گن این کار دیوونگیه و هرگز جواب نمیده. جودا فولکمن 20 سال وقت صرف کرد تا نظریه ای در مورد سرطان ارائه بده که همه محققان 20 سال به او می گفتند کاملا اشتباهه. حتی با وجود ریاست بخش جراحی بیمارستان اطفال بوستون، رئیس بیمارستان به او گفت که تو فقط یک گزینه داری! یا دست از تحقیق در سرطان بردار یا از ریاست بخش جراحی استعفا بده چون مایه شرمساری ما هستی.  اما او به حدی در مورد ایده خود مطمئن بود که از مقامش گذشت ولی از تحقیقاتش نگذشت. و ما الان می دانیم که حق کاملا با او بوده.

دکتر موکوندا در این مصاحبه به دانشکده مدیریت هاروارد توضیح می دهد که تقسیم بندی رهبران چگونه است و چه تفاوت هائی میان رهبران عادی و فوق رهبران می توان شناسائی کرد.
     نظرات