اصل اول در چنین شرایطی آن است که به فریادها گوش دهیم. من نیز چنین شرایطی را در پارلمان پیش بینی کرده بودم که ممکن است آشوب و اختلالی در پیش باشد. این نکته مرا در موضعی قوی قرار داد، زیرا طی دو سال قبل، آن را پیش بینی کرده بودم 

دیوید لامی از اعضای هیئت دولت انگلستان با طرح یکی از بحران های جدی در انگلستان چهار اصل مهم رهبری در بحران را مطرح می کند.

     نظرات