در سال 1984 سيرك نوپای "دوسيله" چنان موفقيتى بدست آورد كه سيرك هاى سنتى، قرن ها طول مي كشيد تا به آن برسند. اين در حالى بود كه صنعت سيرك، در ركود بزرگی بسر می برد. اما چگونه چنین چیزی امکان پذیر است؟ هاروارد در این فیلم شما را با مبانی اقیانوس آبی آشنا می کند.     نظرات