. . . گفتید بهتره انگلیسی انتخاب بشه،‌ خب چرا زبان ماندرین که نوعی زبان چینیه نباشه؟  . . .

دانشکده مدیریت هاروارد در مصاحبه با دکتر سودال نیلی، استاد دانشکده کسب و کار هاروارد از او می خواهد توضیح دهد چرا در حالی که رقبای جدی دیگری برای زبان انگلیسی به وجود آمده هنوز معتقد است شرکت ها مخصوصا چند ملیتی ها باید انگلیسی صحبت کنند
     نظرات