سازمان یک سیستم است که اداره آن جز آشنایی با تفکر سیستمی راهی نخواهد داشت. یک سیستم با عملکرد آن شناخته می شود. فرایند عملکرد، جعبه سیاهی است که در سازمان، ورودی را به خروجی تبدیل می کند

روش های تحلیلی، سیستم را تجزیه می کند اما روش های ترکیبی به دنبال بررسی روابط بین اعضاست. ویژگی های این دو را در اینجا خواهید دید.
     نظرات