در این بخش، تعریف دقیق سیستم عنوان می شود. ارتباط سیستم با سازمان، ویژگی های یک سازمان و یک مجموعه را در اینجا خواهید دید. ارتباط سیستم با پارادایم و نسبت آن با کل و جزء مفاهیم این بخش است که با مثال هائی ملموس از سازمان و مدیریت همراه شده است     نظرات