اگر بخواهیم به دید سیستمی به مسائل نگاه کنیم باید به عملکرد آنها توجه کنیم نه به اجزای آنها. توجه به عملکرد سیستم بخصوص در دانش مدیریت حائز اهمیت بسیاری است. به ویژه آنکه در موضوع اریابی عملکرد، موضوع سیستم ها مورد توجه خاصی است     نظرات