مرکانتیلیسم که شکل ابتدائی نظام سرمایه داری است بر این پایه مستقر بود که دارائی کشورها بر اساس میزان طلا و نقره آنها ارزیابی می شود. هدف‌ سیاست‌های اقتصادی مکتب مرکانتیلیسم در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه می‌شود. در این فیلم با مفهوم جمع دارائی صفر که مبنای تجارت جهان در عصر مرکانتیلیسم بود و مفهوم جمع دارائی مثبت که مبنای نظریه تجارت امروزی است آشنا خواهید شد و همچنین مبانی تاریخی و اجتماعی، سیاسی این نظریه را اینجا خواهید دید
     نظرات