مرکانتیلیسم بر محوریت تجارت میان کشورهای شمال- جنوب بین قرون 16 تا 18شکل گرفت و دو پایه اساسی داشت. اول تامین مواد اولیه برای کشورهای استعمارگر توسط کشورهای جنوب و دوم خرید همان تولیدات توسط مستعمرات     نظرات