حدود 2 سال قبل از این تجربه، من دچار یک حمله قلبی شدم. بعد از آن طی مکالمه با افرادی که خیلی برای من مهم هستند، متوجه شدم که در بیشتر عمرم با این سوال زندگی کرده ام که" چطور می توانم با افراد دور و برم مهربان باشم؟ بنابر این هر چقدر درباره اهمیت نگرش، در موضوع رهبری صحبت کنیم باز هم کم است. اینکه پدیده ها را می توان از زوایای مختلف نگاه کرد و بخش زیادی از آنچه که یک رهبر را متمایز می کند مربوط به همین زاویه نگاه است. ما در اینجا درMIT درباره سوالات درست...      نظرات