اصول مربوط به سیستم تولید تویوتا، مختص تویوتاست. کایزن و تولید با روش درست به موقع، یک فرهنگ است. این روش، یک پروسه در حال انجام و مداوم خواهد بود که هرگز پایانی ندارد. کایزن، انتها نیست، بلکه یک آغاز است     نظرات